Ir o contido principal
  • Teléfono: 981 24 35 06
  • Email: info@omundoquequeremos.org

Aviso legal

Lexislación

A lexislación que rexe a protección de datos das persoas usuarias da web son o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. Especificamente, o Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos das persoas interesadas e o Artigo 13, relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan.

Responsable do tratamento

Coordinadora Galega de Organizacións non Gobernamentais para o Desenvolvemento (CGONGD)

CIF: G15369002 – Enderezo: Rúa Basquiños 33 1º A 15704 – Compostela

administracion@galiciasolidaria.org

Finalidade do tratamento

A finalidade do tratamento é:

Lexitimación

Informamos que a base legal para o tratamento de seus datos é a súa solicitude de contacto, información. Inscrición ou subscrición ao newsletter. A persoa interesada presta o seu consentimento cando cubre o formulario e envia seus datos.

Conservación dos datos

Os datos proporcionados conservaranse:

Cesión dos datos

Os datos non se cederán a terceiros salvo que sexa necesario ou teñamos a obriga legal de cedelos. 

Dereitos das persoas interesadas

Terán dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, e neste caso unicamente os conservaremos para cumprir coas as obrigas legalmente establecidas.

Non se realizan sobre as persoas usuarias decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfís que produzan efectos xurídicos ou afecten significativamente de modo similar.

Onde exercer os dereitos

Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a administracion@galiciasolidaria.org indicando por escrito a súa petición e axuntando fotocopia de seu DNI.

Medidas de seguridade

Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así coma os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, a CGONGD aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado ao risco.

Tratamento baseado no consentimento

A través da páxina web https://galiciasolidaria.org non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

Deber de confidencialidade

De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 a CGONGD comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas. 

Inexactitude dos datos obtidos directamente

Aos efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ás persoas  responsables do tratamento dos datos persoais que sexan inexactos con respecto as fins para os que se tratan, se vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

Dereito a reclamar

No caso de non estar conforme co tratamento de seus datos poderá dirixir as súas reclamacións ante as autoridades de protección de datos, neste caso, a Agencia Española de Protección de Datos.